O7

ประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

24 กันยายน 2564 ภาพกิจกรรมต้นโฮมบุญ สพป.ลย.1

7 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านโพน ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายละ 2,000 บาท ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ตามมาตรการของ ศบค. จังหวัดเลยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็ยอย่างดียิ่ง


ครงการระดมทุมส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1


ระยะเวลาโครงการวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กัยยายน 2564


โครงการจัดหาสวัสดิการสำหรับนักเรียน


วันที่ 6 เมษายน 2564


สพป.ลย.1 ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในการเรียน On-Hand ที่บ้านในช่วงโควิด 19 ระบาดรอบ 2


วันที่ 19 มกราคม 2564