วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านโพน สามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการอ่าน เขียน  มีมารยาทงาม มีทักษะในการคิด รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถใช้เทคโนโลยี ดำรงวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไดัรับการศึกษาอย่าทั่งถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน

วิชาการก้าวหน้า      กีฬาก้าวไกล

รักษ์วัฒนธรรมไทย    ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน


Comments