ประวัติโรงเรียนบ้านโพน

ประวัติโรงเรียนบ้านโพน

โรงเรียนบ้านโพน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่15 เดือน พฤษภาคม  พ.. 2480  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  

นักเรียนชั้น ป.2,3,4 รับโอนมาจากโรงเรียนบ้านนาบอน  มีนักเรียนทั้งหมด  68 คน นางสาวเจริญศรี  จันทนา เป็นครูใหญ่  นายฉลอง  ภักดีมี เป็นครูน้อย ครั้งแรกต้องอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดโพนทันบ้านโพนเป็นที่เรียนชั่วคราว

          ปี พ..  2482 นายจันทร์  สีตื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับราษฎร จับจองที่ดินซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน และได้ทำการแผ้วถางได้ที่ดินประมาณ  ไร่เศษ และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขึ้น  หลัง  จึงย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนในโรงเรียนหลังนี้

          ปี พ.. 2489  อาคารเรียนหลังดังกล่าวถูกพายุพัดหักพังล้มทั้งหลัง จึงย้ายนักเรียนกลับไปเรียนที่ศาลาวัดอีกครั้งหนึ่ง  ต่อมาในปี พ.. 2502  ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 พิเศษ ขึ้น  1 หลัง และต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการมาสมทบก่อสร้าง ได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ ในปี พ..  2505 และในปี พ.. 2509 โรงเรียนประถมศึกษาได้ถูกโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

          ปี พ..  2531  นายประสิทธิ์ หอมถวิล  ศึกษาธิการอำเภอเชียงคาน นายพรมมา  มาผิว

ผู้ใหญ่บ้านโพน และนายโสฬส  แสนใจวุฒิ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพนพร้อมด้วยราษฎรบ้านโพนได้พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนไปตั้งในที่ดินแปลงปัจจุบัน  สาเหตุที่ย้ายเนื่องจากที่ดินแปลงเดิมคับแคบมากและถนนของ รพช. สายนาบอน สงเปือย ตัดผ่านกลางสนามพอดี  ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของนักเรียน

          ที่ดินแปลงใหม่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  15  ไร่  86  ตารางวา  ซึ่งมีราษฎรบริจาคให้ได้แก่  

นายคูณ  ไชยศรี นายเบ็ง  นาสี  นายฤทธ์  ดวงปา นายสี  ม้วนใจ และนายอุดร   สืบสาย ใช้เวลาปราบปรับปรุงบริเวณ

และปลูกสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ  เป็นเวลา ปี เศษ และย้ายนักเรียนเข้าไปเรียนเมื่อ ปีการศึกษา  2514  

เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2515  มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่มาแล้วทั้งหมด  12  คน 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพน ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มี  8  ห้องเรียน  

มีนายอโศก  ใจทิพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    อัตรากำลังครู  ชาย   5   คน  หญิง   4  คน รวมทั้งสิ้น  9  คน  

จำนวนนักเรียน  104  คน 

Comments