ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน)

ประวัติของโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านโพน  ตั้งขึ้น พ.ศ. 2480  เดิมอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดโพนทัน เป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนางสาวเจริญศรี  จันทนา  เป็นครูใหญ่  ในปี พ.ศ. 2482  ชาวบ้านโดยการนำของ  นายจันทร์  สีตื้อ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้จับจองที่ดินว่างเปล่า  จำนวน  4 ไร่  พร้อมร่วมกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขึ้น 1 หลัง และนำนักเรียนมาทำการเรียนการสอน ณ ที่แห่งนี้ เนื่องจากที่ดินคับแคบ  และมีถนนตัดผ่านโรงเรียนอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน  จึงย้ายมาตั้งในที่แห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2513    โดยการบริจาคของราษฎร มีพื้นที่  15 ไร่ 2 งาน  มาจนถึงปัจุบัน

                 โรงเรียนบ้านโพน   ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน   ข้าราชการครู  8  คน   อัตราจ้างชั่วคราวธุรการ 1 คน

ครูเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน   ช่างไฟฟ้า  1 คน  มีนายอโศก  ใจทิพย์    ผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน

Comments