นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านโพน

ภายในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านโพน จะสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการอ่าน เขียน  มีมารยาทงาม มีทักษะในการคิด รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถใช้เทคโนโลยี ดำรงวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูเป็นได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม

ภารกิจของโรงเรียน

๑) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด   การปฏิบัติจริง   แสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

๓) ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔) จัดการเรียนการสอน  สิ่งแวดล้อม  บรรยากาศ  เพื่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จในการเรียนรู้

๕) ปรับปรุง  พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการที่มีคุณภาพ

๖) ประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

๗)  เน้นการนิเทศติดตามประเมินการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

๘) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้

๙) ส่งเสริมสุขภาพของ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สนับสนุนการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

Comments