ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน

 


ประกาศ

ระเบียบโรงเรียนบ้านโพน

ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน

 

     

                   ด้วยทางโรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เห็นสมควรที่จะกำหนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์ จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ ๑

 บททั่วไป

 

                   ข้อ ๑  ระเบียบนี่เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบ้านโพน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ๒๕๕๒

 

                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป

 

                   ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนดงหลวงวิทยา  พ..๒๕๕๕ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 

                   ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                             “โรงเรียนหมายถึง โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย                                                    นักเรียนหมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านโพน

                             “ครูหมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนบ้านโพน

                             “ผู้อำนวยการหมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน

Comments